Het Rijk

In het Klimaatakkoord staan afspraken over de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het gaat in totaal om bijna acht miljoen huizen en één miljoen andere gebouwen. In 2050 moet de verduurzaming een feit zijn. Een energietransitie waarin we op een duurzame manier elektriciteit opwekken en gebouwen duurzaam verwarmen. Naast duurzame warmtebronnen zoals geo- of aquathermie, (duurzame) elektriciteit of restwarmte, ligt een deel van de oplossing ook in slimme manieren van warmteopslag, distributie en isolatie. Gemeenten hebben bij het maken van de afspraken in het Klimaatakkoord aangegeven behoefte te hebben aan uniforme en betrouwbare informatie die hen helpt bij het opstellen van een transitievisie warmte. Warmtebedrijven, woningcorporaties, vastgoedeigenaren en coöperaties vragen financiële ondersteuning, garanties of borgstelling om duurzame energieprojecten te realiseren.

Het Rijk heeft hierop geanticipeerd door subsidies beschikbaar te stellen, (revolverende) fondsen te ontwikkelen en kennisprogramma’s op te tuigen. De Proeftuinen Aardgasvrij en Expertise centrum warmte zijn voorbeelden met als doel gemeente te trekken, lering te trekken uit projecten en de daarbij opgedane kennis en ervaring te borgen.

Fakton Energy is expert in het modelleren van integrale businesscases, ontwikkelen van financieringsconstructen en is op de hoogte van de beschikbare landelijke en provinciale subsidiegelden. Wij zijn betrokken bij verschillende landelijke programma’s om financiële instrumentarium voor gemeenten, bewoners en woningcorporaties mee vorm te geven.  Samen met branche organisaties informeren we het Rijk over de impact van subsidieregelingen op de energietransitie in Nederland.

Voorbeelden

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Peter Vlek
Director
p.vlek@fakton.com

Hans Otten
Market Director
+31 6 1100 6828
h.otten@fakton.com